Show simple item record

dc.contributor.authorBalarabe, Muhammad Kabir
dc.date.accessioned2022-06-22T07:57:25Z
dc.date.available2022-06-22T07:57:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/7757
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb4969923?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Design, Technology, and Society, June 2020.
dc.description.abstractThis thesis attempts to develop a framework that integrates street vendors within the urbanscape. Spaces within the cities are increasingly becoming scares and valuable, resulting in increased competition for them. Coupled with the desire by city administrators and capital interest in create an ideal vision for a city, street vendors are, as a result, pushed away for potentially viable vending locations. However, as is in the global south, vendors are critical services provider to both the formal and informal sector. Additionally, the methods up till now employed to redress these gaps are falling short. Different approached have been taken, such as the design/planning approach, the inclusivity/people/procedural approach, the organisational approach. All have set out strategies for incorporating street vendors, from the mundanity spatial allocation, rethinking vending instrument design, to suggesting urban planning/design process. Despite their attempts, hostile actions and evictions have continued, emphasising their ineffectiveness at integration. Conversely, the number of vendors is increasing despite hostilities. This has created a vicious circle, one counterproductive to the cities, vendors, and users. Within this regard, set to create an alternative, integrative framework informed by the everyday experience of vendors, and the perception of professional and urban users. Taking Kano as a site of investigation, three streets (MM-Way, DEL and SSA) were selected using space syntax methods in conjunction with other qualitative criteria. Street vendors' (ambulatory and non-ambulatory) behavioural mapping was conducted to ascertain the categories and type of vending activities along each street, as well as study their spatial practices and external influences exerted on them. In the philosophical tradition of constructivism, vendors selected through snowball sampling were interviewed and thematically analysed to gain more in-depth knowledge into their adaptive strategies while operating. Users and professional views were sought out to establish the perception of each group towards street vending within the city. The result showed views in a converging, diverging and equivalence range among users and professional. This is translated as an opportunity for co-opting allies. Combining the date with literature regarding integrative approaches, a multidisciplinary framework was developed that placed street vendor's spatial techniques as the entry frame for proposing integration into new and existing geographies. A combination of the result shows that the framework can act as a retrofit, the views espoused by the participant as gauges in evaluating the diversity of participation processes while avoiding tokenism. Finally, street vendors design adaptions were domesticated within the resistance narrative complementary to the conceptions developed within urban sociology.en_US
dc.description.abstractBu tez, sokak satıcılarını urbanscape ile bütünleştiren bir çerçeve geliştirmeye çalışmaktadır. Şehirlerin içindeki alanlar giderek daha korkutucu ve değerli hale geliyor, bu da onlar için artan rekabetle sonuçlanıyor. Şehir yöneticilerinin arzusu ve bir şehir için ideal bir vizyon yaratma arzusuyla birleştiğinde, sokak satıcıları, sonuç olarak, potansiyel olarak uygulanabilir satış yerleri için itiliyor. Bununla birlikte, küresel güneyde olduğu gibi, satıcılar hem resmi hem de gayri resmi sektör için kritik hizmet sağlayıcılarıdır. Ek olarak, bu boşlukları kapatmak için şimdiye kadar uygulanan yöntemler yetersiz kalıyor. Tasarım / planlama yaklaşımı, kapsayıcılık / insanlar / prosedür yaklaşımı, örgütsel yaklaşım gibi farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. Hepsi, sokak satıcılarını, gündelik mekansal tahsisattan, otomat enstrüman tasarımını yeniden düşünmeye ve kentsel planlama / tasarım sürecini önermeye kadar dahil etmek için stratejiler belirlemiştir. Tüm girişimlerine rağmen, entegrasyondaki etkisizliklerini vurgulayan düşmanca eylemler ve tahliyeler devam etti. Tersine, düşmanlıklara rağmen satıcıların sayısı artıyor. Bu, şehirlere, satıcılara ve kullanıcılara ters etki eden bir kısır döngü yarattı. Bu bağlamda, satıcıların günlük deneyimlerinden ve profesyonel ve şehirli kullanıcıların algısından bilgilendirilen alternatif, bütünleştirici bir çerçeve oluşturmaya ayarlayın. Kano bir araştırma alanı olarak alınarak, diğer nitel kriterlerle birlikte uzay sözdizimi yöntemleri kullanılarak üç cadde (MM-Way, DEL ve SSA) seçildi. Sokak satıcılarının (ambulatuvar ve ambulatuvar olmayan) davranışsal haritalaması, her bir cadde boyunca otomat faaliyetlerinin kategorilerini ve türlerini belirlemek, ayrıca mekansal uygulamalarını ve üzerlerine uygulanan dış etkileri incelemek için yapıldı. Felsefi yapılandırmacılık geleneğinde, kartopu örneklemesi yoluyla seçilen satıcılarla mülakatlar yapıldı ve çalışma sırasında uyarlanabilir stratejileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için tematik olarak analiz edildi. Her bir grubun şehir içinde satışta satışa yönelik algısını oluşturmak için kullanıcılar ve profesyonel görüşler araştırıldı. Sonuç, kullanıcılar ve profesyoneller arasında yakınsayan, uzaklaşan ve denklik aralığında görüşler gösterdi. Bu, müttefiklerle işbirliği yapmak için bir fırsat olarak çevrilir. Tarihi, bütünleştirici yaklaşımlarla ilgili literatürle birleştirerek, sokak satıcısının mekansal tekniklerini yeni ve mevcut coğrafyalara entegrasyonu önermek için giriş çerçevesi olarak yerleştiren çok disiplinli bir çerçeve geliştirildi. Sonuçların bir kombinasyonu, çerçevenin bir güçlendirme işlevi görebileceğini, katılımcı tarafından belirteççilikten kaçınırken katılım süreçlerinin çeşitliliğinin değerlendirilmesinde ölçüt olarak benimsenen görüşler olduğunu göstermektedir. Son olarak, sokak satıcılarının tasarım uyarlamaları, kentsel sosyolojide geliştirilen kavramları tamamlayan direnç anlatısı içinde evcilleştirildi.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleStreet vendors' adaptive strategies and the dynamic nature of urban space: Developing an integrative framework in Kano, Nigeriaen_US
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorŞahin, Murat
dc.contributor.committeeMemberŞahin, Murat
dc.contributor.committeeMemberKarahan, Ebru Ergöz
dc.contributor.committeeMemberTekçe, Işılay
dc.contributor.committeeMemberPolatoğlu, Ç.
dc.contributor.committeeMemberGülmez, N. Ü.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsKanoen_US
dc.subject.keywordsCanoeen_US
dc.subject.keywordsKentsel mekanen_US
dc.subject.keywordsUrban spaceen_US
dc.subject.keywordsNijeryaen_US
dc.subject.keywordsNigeryaen_US
dc.subject.keywordsSokak satıcılarıen_US
dc.subject.keywordsStreet vendorsen_US
dc.subject.keywordsTasarımen_US
dc.subject.keywordsDesignen_US
dc.subject.keywordsUyumen_US
dc.subject.keywordsAdaptationen_US
dc.contributor.ozugradstudentBalarabe, Muhammad Kabir
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page