Show simple item record

dc.contributor.authorŞeşen, H.
dc.contributor.authorSoran, Semih
dc.contributor.authorCaymaz, E.
dc.date.accessioned2020-03-17T12:14:06Z
dc.date.available2020-03-17T12:14:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6400
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4783/65955
dc.description.abstractGirişimcilik son dönemlerde ekonomik olgusunun yanında sosyal özelliklerinin ön plana çıkmasıyla çok önemli bir konu haline gelmiştir ve gün geçtikçe inceleme alanları artmaktadır. Girişimcilik, fırsatlardan yararlanarak var olan parçaları bir araya getirmek ve pazar payı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Girişimcilik niyeti doğuştan gelen veya sonradan kazanılan özelliklerle, risk, karar verme ve yönetme gibi fonksiyonları kullanarak süreci hayata geçirme faaliyetidir. Girişimcilik niyeti bireysel ve toplumsal birtakım olgulardan etkilenebilmektedir. Kültür ve sosyal ağların da girişimcilik niyeti açısından önemli bir yere sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı toplumsal kültürel değerlerin öğrencilerin girişimcilik niyetlerine etkisinde, öğrencinin sosyal ağını kullanma şeklinin önemli bir aracı rolü olup olmadığının incelenmesidir. Girişimcilik Niyeti, Toplumsal Kültürel Değerler ve Sosyal Ağ Kullanımını ölçmek ve değerlendirmek için üç farklı anket kullanılmıştır. Anketler dört ayrı üniversitede öğrenim gören 358 öğrenciye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, toplumsal kültürel değerlerin öğrencilerin girişimcilik niyetlerine etkisinde sosyal ağ kullanımının, toplulukçuluk alt boyutu için kısmi, belirsizlikten kaçınma için tam aracılık etkisine sahip olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractBesides its economic phenomenon, entrepreneurship has become a very important issue due to the prominence of its social characteristics in recent years and its research areas are increasing day by day. Entrepreneurship can be defined bringing together the existing components by taking the advantage of opportunities to build market share. Entrepreneurial intension is innate or acquired property with using risk, decision-making and managing functions to the process of implementation activities. Various individual and social phenomenons can also affect entrepreneurial intension. It is considered that cultural and social networks have an important place in terms of entrepreneurial intentions. The purpose of this study is to investigate if social network of students has a mediation effect to students’ entrepreneurial intensions under the influence of social and cultural values. Three different surveys used to measure and evaluate entrepreneurial intentions, cultural values and social network. Surveys were carried out amongst 358 students studying in four separate universities. The data obtained from the survey were analyzed in SPSS statistical software. The findings showed the use of social networking on entrepreneurial intensions under the influence of social and cultural values had a partial mediating effect on community subscale while uncertainty avoidance had complete mediating effect
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDumlupınar Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleToplumsal kültürün üni̇versi̇te öğrenci̇leri̇ni̇ni̇n gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k ni̇yeti̇ne etki̇si̇: sosyal ağ kullanımının aracılık rolüen_US
dc.title.alternativeThe effect of social and cultural values on university students: the mediating effect of using social network
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8731-9860 & YÖK ID 26607) Soran, Semih
dc.contributor.ozuauthorSoran, Semih
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.subject.keywordsToplumsal kültüren_US
dc.subject.keywordsGirişimcilik niyetien_US
dc.subject.keywordsGirişimciliken_US
dc.subject.keywordsSosyal ağen_US
dc.subject.keywordsSocial cultureen_US
dc.subject.keywordsEntrepreneurial intensionen_US
dc.subject.keywordsEntrepreneurshipen_US
dc.subject.keywordsSocial networkingen_US
dc.contributor.authorMale1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page