Show simple item record

dc.contributor.authorİslamoğlu, Gülşah
dc.date.accessioned2019-03-12T06:05:44Z
dc.date.available2019-03-12T06:05:44Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6199
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3099180?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, November 2018.
dc.description.abstractSermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan çağrıya halka arz denilmektedir. Sermaye piyasası araçları halka arz edilirken, izahname belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. İzahname, yatırımcıların halka arz edilen sermaye piyasası araçları ve bunların ihraççıları hakkında bilgi edinebileceği en önemli kamuyu aydınlatma belgesidir. İzahnamede açıklanan bilgilerin doğru olması ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması, yatırımcının korunmasında son derece önemlidir. Türk hukukunda da izahnameden doğan hukuki sorumluluk özel olarak, AB Direktifindeki ilkelere ve çağdaş yaklaşımlara uygun, yatırımcı haklarını koruyacak şekilde düzenlenmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.10 hükmünde yer alan düzenleme uyarınca, izahnamedeki yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden doğan zararlardan öncelikle ihraççı sorumludur. İhraççının bu sorumluluğu kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Bununla birlikte, halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilemediği hâllerde sorumluluk bu kişilere yüklenmiştir. Bu çerçevede onlar ancak kusurlarına ve durumun gereklerine göre zarar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludurlar. "Sermaye Piyasası Hukukunda İzahname Sorumluluğu" konulu bu tez, üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde, "İzahname ve Halka Arz" başlığında izahnamenin tanımı, hukuki niteliği, izahnamenin açıklanması anlatılmıştır. İkinci bölümde, "Sermaye Piyasası Araçları ve İzahname Sorumluluğunun Hukuki Dayanakları" başlığında sermaye piyasası araçları çeşitleri, üçüncü kişiye karşı sorumluluğu düzenleyen kanun hükümleri, haksız fiil sorumluluğu, sözleşme benzeri sorumluluk halleri ve güven sorumluluğuna değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, "Zararın Tazmini" başlığında üçüncü kişinin zararını tazmin şartları, açılacak tazminat davalarının davacıları, davalıları, sorumluluğun şartları, ispat yükü, tazminatın hesaplanması, görevli ve yetkili mahkeme ile zamanaşımı üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractPublic offering is referred to calls made by all means for the purchase of capital market instruments. When public offering of that instruments, prospectus document that must be held. The prospectus is the most important public disclosure document that investors can obtain information of capital market instruments publicly held and their issuers. From this perspective, it is extremely important that the information disclosed in the prospectus is accurate and reflects the truth in an honest way for the protection of investors. Civil liability from prospectus is specially regulated in Turkish Law in according with the EU Directive and contemporary approaches, including protective provisions for investors. According to regulation laid in the Article 10 of the Capital Markets Law of Turkey, No: 6362, issuer is firstly liable for the losses arising from the inaccurate, misleading and incomplete information included in the prospectus. The liability of issuer is an absolute liability, not based on fault. However, guarantor, the members of the board of directors of the issuer and the intermediary institution have been held liable in case when the loss cannot be compensated by the issuer. In this framework, they are liable to the extent of their fault and to the extent the losses can be attributed to them according to the necessities of the situation. This thesis entitled "Prospectus Liability In Capital Markets Law" examines legal liabilities of the auditors in three parts. The first part is "Prospectus and Public Offering". Under this title, examined definition of prospectus, legal nature of prospectus, disclosure of prospectus. The second part is "Instruments and The Basics of Civil Liability from Prospectus". Under this title, examined types of capital market instruments, legal provisions regulating the liability towards third parties, tort law, liability under quasi contract and responsibility arising from trust. The third part is "Indemnification of the Third Party's Loss". Under this title, examined the conditions of indemnification of the third party's loss, parties of the actions for the damages, conditions for the responsibilities, the burden of proof, the calculation of the indemnification, competent court and prescription.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleSermaye piyasası hukukunda izahname sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeProspectus liability in capital markets law
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorKocabıyık, Sami
dc.contributor.committeeMemberKocabıyık, Sami
dc.contributor.committeeMemberTopaloğlu, Mustafa
dc.contributor.committeeMemberYağmur, S.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsLawen_US
dc.subject.keywordsProspectusen_US
dc.subject.keywordsDisclosureen_US
dc.subject.keywordsCivil liability from prospectusen_US
dc.subject.keywordsPublic offeringen_US
dc.subject.keywordsIssueren_US
dc.subject.keywordsInvestoren_US
dc.contributor.ozugradstudentİslamoğlu, Gülşah
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page