Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Yasemin
dc.date.accessioned2018-11-27T11:11:39Z
dc.date.available2018-11-27T11:11:39Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6044
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2869444?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Design, Technology and Society, May 2018.
dc.description.abstractIn today’s post-digital era, the role of design discipline has dramatically changed due to the major shifts in technological developments. Owing to adaptation of technology to human life in multiple ways, a new generation of needs and expectations emerged in the field of design. The interactive tools supported by these technological developments do not only provide access to information, but also determine people's behavior in the experience of products. As a kind of public display, the interactive kiosk is developed in order to provide access to information through the applications for different purposes. Beyond the purpose of transmitting the information, these public displays have a strong potential for creating an opportunity to people for exchanging the information in public realm by providing novel forms of interactivity due to their wide use. Recent literature reflects the fact that providing a sustainable communication through these products has not been maintained yet which needs to be investigated, not only through their interface but through an examination for its potential. The studies emphasize the importance of collaboration in the design process of interactive products. Therefore, establishing partnership in design, sharing ideas, experiences and information in the early stages of design is important in identifying existing design problems and producing innovative design solutions. However, since design problems are ill-defined in the early design process of products, application of design approaches in collaboration can differ in terms of the scope of the researches. For this reason, we believe that a collaborative process based on a particular context, user, environment and technology will be an important resource for similar future design research. The aim of this study, therefore, is to evaluate the early design process of interactive products supported by the collaborative process from a holistic point of view. Therefore, this research involves the analysis and discussion of the results in order to reflect the value of the collaboration in early design stages. Within this frame, a case study which is based on collaborative design method that addresses the process of designing effective user scenarios for interactive kiosks is conducted. Within the scope of this research, four information kiosks provided by Center of Energy Efficiency Environment at Ozyegin University campus are investigated to identify the problematic aspects of design and new user scenarios are developed and discussed. This design research which includes the engineers and specialists from CEEE, design students and design researchers, was carried out in Department of Communication Design of Ozyegin University, under the Interaction Design Ergonomics course in 2015 and 2017 fall semesters. The results of the research emphasize the significance of collaboration in preventing future design problems and reveals a vision of how collaboration can guide the process. As a result, this thesis reveals the following conclusions: (1) Since each design problem may require different approaches, the key question might be centered to build a framework to be applied to identify the needs and to provide appropriate design solutions in order to communicate through varying media in public spaces. (2) The involvement of different voices in design processes enriches solutions in terms of producing creative ideas and plays an important role in communication between different disciplines. (3) It becomes evident to encourage organizations to invest in collaboration which accelerates the improvements in design field. The thesis ends with the discussions on possible future guidelines for the design development of interactive kiosks which will both be beneficial for early design and user experience evaluation stages.en_US
dc.description.abstractBugünün post-dijital çağında, tasarım disiplinin rolü teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerlemeler sebebiyle büyük ölçüde değişmiştir. Teknolojinin insan yaşamına çeşitli şekillerde uyarlanması sayesinde, tasarım alanında yeni nesil ihtiyaçlar ve beklentiler ortaya çıkmıştır. Bu teknolojik gelişmelerle desteklenen etkileşimli araçlar artık sadece bilgiye erişim sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda insanların ürün deneyimlerindeki davranışlarını da belirlemektedir. Kamusal ekranların bir çeşidi olan etkileşimli kiosklar farklı amaçlara yönelik uygulamalar aracılığı ile bilgiye erişim sağlamak için geliştirilmektedir. Kamusal alanda yaygın kullanımları nedeniyle bu etkileşimli ekranlar, bilgi iletimi amacının ötesinde, insanlara bilgi alışverişi yapabilmelerinde, özgün biçimlerde etkileşim olanakları sağlama açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Son araştırmalar, bu ürünler yoluyla sürdürülebilir bir iletişimin henüz sağlanamadığını, sadece ara yüzlerine odaklanmak yerine, bu potansiyellerinin de araştırılması gerektiğine değinmektedir. Araştırmalar, etkileşimli ürünlerin tasarım sürecinde iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, tasarımın ilk aşamalarında tasarımda ortaklık kurmak, fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşımı mevcut tasarım problemlerinin tespitinde ve yenilikçi tasarım çözümlerinin üretilmesinde önemlidir. Öte yandan, tasarım sürecinin erken aşamalarında tasarım problemleri henüz yeterince tanımlı değildir, bu nedenle iş birliği içinde tasarım yaklaşımlarının uygulanması, araştırmaların kapsamı açısından farklılık gösterebilir. Bu noktada, belirli bir bağlam, kullanıcı, çevre ve teknolojiye dayanan bir işbirlikçi sürecin, gelecekteki benzer tasarım araştırmaları için önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, işbirlikçi süreç tarafından desteklenen etkileşimli ürünlerin erken tasarım sürecini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu araştırma, erken tasarım aşamalarında iş birliğinin değerini yansıtmak için elde edilen sonuçların analizini ve tartışılmasını içermektedir. Bu çerçevede, interaktif kiosklar için etkin kullanıcı senaryoları tasarlama sürecini ele alan işbirlikçi tasarım yöntemine dayanan bir örnek olay çalışması yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi tarafından Özyeğin Üniversitesi kampüsünde hizmete sunulan dört bilgi kiosku, mevcut tasarım problemlerini ortaya çıkarmak için incelenmiştir ve bu kiosklar için yeni kullanıcı senaryoları geliştirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. EÇEM merkezinden mühendisler ve uzmanlar, tasarım öğrencileri ve tasarım araştırmacılarının katılımıyla gerçekleştirilen bu tasarım araştırması, 2015 2016 ve 2016-2017 güz dönemlerinde, Etkileşim Tasarımı Ergonomi dersi kapsamında Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların sonuçları iş birliğinin gelecekte karşılaşılacak tasarım problemlerinin önüne geçmekte önemini vurgular ve iş birliğinin tasarım sürecine kattığı vizyonu ortaya koyar. Sonuç olarak bu tez ile şu çıkarımlara varılmıştır: (1) Her tasarım problemi farklı yaklaşımlar gerektirebileceğinden buradaki kilit soru, kamusal alanlarda farklı medyalar yoluyla iletişim kurmak için ihtiyaçları tanımlamak ve tasarım çözümleri geliştirmek için kavramsal bir çerçevenin ne olması gerektiğidir. (2) Farklı seslerin tasarım süreçlerine dahil olması, yaratıcı fikirler üretme konusunda çözümleri zenginleştirir ve farklı disiplinler arasındaki iletişimde önemli bir rol oynar. (3) Kurumları iş birliğine teşvik etmenin tasarım alanındaki ilerlemeleri hızlandıracağı belli olmuştur. Bu tez, etkileşimli kiosklar için gelecekte yapılacak olası tasarım geliştirme ve kullanıcı deneyimi değerlendirme süreçlerine kılavuzluk edecek tartışmalar ile son bulur.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleExploring the significance of collaboration in the early design stages of interactive kiosksen_US
dc.title.alternativeEtkileşimli kioksların erken tasarım aşamalarında iş birliğinin önemini keşfetmek
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorOrhun, Simge Esin
dc.contributor.committeeMemberOrhun, Simge Esin
dc.contributor.committeeMemberKarapars, Gülhis Zeynep
dc.contributor.committeeMemberÜnlüer Çimen, A. A.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsComputer assisted information systemsen_US
dc.subject.keywordsComputer aided communicationen_US
dc.subject.keywordsInteractive media designen_US
dc.subject.keywordsInteractive information designen_US
dc.subject.keywordsCollaboration in designen_US
dc.subject.keywordsEarly design stagesen_US
dc.subject.keywordsUsers scenarioen_US
dc.subject.keywordsInteractive kiosksen_US
dc.subject.keywordsHuman computer interactionen_US
dc.contributor.ozugradstudentYıldırım, Yasemin
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page