Show simple item record

dc.contributor.authorGhaffari, Omidreza
dc.date.accessioned2018-07-25T08:18:16Z
dc.date.available2018-07-25T08:18:16Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5855
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2122909?lang=eng
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Mechanical Engineering, April 2016.
dc.description.abstractModern electronics have been decreasing in size for decades, so their cooling systems must continually improve in efficiency too. In particular, compactness is vital, which is challenging because typical thermal management uses relatively large fans and heat sinks. For more advanced liquid cooling, additional coolant and structure are required, somewhat counteracting the improvement with liquid heat transfer. Ideally, thermal management should be economical, low volume, and localized on the powered devices. Fortunately, some recent advances in synthetic jet devices may provide a potential solution. Synthetic jets use an oscillating structure near an orifice, which produces a periodic jet outflow and sink inflow. When averaging over time, this leads to an axial jet, which can be directed towards a powered device. Unlike traditional impingement cooling, the jet is supplied by ambient fluid, as opposed to an additional coolant. We developed a series of thermal, structural and flow experimental setups in order to test two distinct in house manufactured synthetic jet devices along with one commercial ultrasonic jet. The in house manufactured slot synthetic jets used in this study have a different topology than the previous slot actuators, sandwiching two circular disks together. While a large number of earlier devices placed their orifices normal to the oscillating piezoelectric disk, this new approach placed the orifice along the circumference of the sandwiched pair. Hence, the jet direction was perpendicular to the piezoelectric disk deflection. We later performed a series of CFD simulations to examine the performance of in-house made novel slot synthetic jet and validated it with experimental data. Along with measurements of deflection and thermal performance, we used time-averaged and phase-locked PIV to study the flow physics and their effects on heat transfer. We focused on synthetic jet behavior at several frequencies, both at and away from resonant conditions, which may help in selecting device conditions with lower acoustic noise. For a slot synthetic jet the degradation of heat transfer for small jet-to-surface spacings, like H/Dh = 2, was due to the reduced growth of the vortices. In addition, there was re-entrainment of warm air next to the impinging plate by the vortex back into the jet flow, and some warm fluid was sucked back into the orifice. In a slot jet case the heat transfer is maximum for a jet-to-surface spacing for 5 ≤ H/Dh ≤ 10, which is associated with flow dominated by coherent vortices that grow to full strength before detachment or impact with the wall. At the diaphragm resonant condition and below, the flow structure was similar at all phases, with a single vortex present between the orifice and the wall. This response suggests that there is a critical jet-to-surface spacing for this behavior, Hcrit = Uo/2f, which should relate to the optimal thermal condition. By tuning the actuator frequency to the wall spacing, the vortices can reach the wall in phase at the end of the outstroke. When well-tuned, the thermal response is governed primarily by Reynolds number. There is a superior cooling performance at high Stokes number with the same ReU0 number. The maximum cooling performance of a circular synthetic jet at the close heater to jet distance was not observed at the structural frequency of the jet where the maximum velocity occurs. It occurs at frequencies greater than the structural frequency. Based on efficiency (COP) comparison, a slot synthetic jet has a better cooling performance compared to a circular jet and ultrasonic micro-blower due to the difference in the flow physics of the two jets so the slot synthetic jet is a better candidate for electronics cooling applications. For the micro blower jet the preferred operating frequency of the piezoelectric actuator occurs at an ultrasonic frequency of 25 kHz, meaning that this device can function with low noise. The micro-blower axial velocity profile shows similar behavior to high Reynolds number turbulent free jets in the far field, including a self-similar profile. But in the near field, there has been a significant deviation with turbulent free jets. The average Nusselt number increases sharply up to H/D = 10, and then it shows a gradual increase till H/D=15. There is a fairly flat maximum region for 15 ≤ H/D ≤ 30, followed by a gradual decay for H/D > 30. The heat transfer increases more than three times by moving the jet from H/D = 2 to H/D = 10. This reveals that the jet performance is highly sensitive to the jet-to-surface spacing. The jet cooling performance is sensitive to the frequency, though there is a 1 kHz wide band of similar thermal response about the peak. The coefficient of performance at the best operating heat transfer condition is about 2, which is less than the value of 14 seen for a slot synthetic jet. Thus, while this micro-blower can greatly reduce noise, it has a significant performance penalty.en_US
dc.description.abstractModern elektroniklerin boyutu yüzyıllardır küçülmekte dolayısıyla soğutma sistemleri de sürekli verimliliğini geliştirmek zorundadır. Özellikle, tipik olarak kullanılan büyük boyutlu ısı atacakları ve fanlardan dolayı zorlayıcı olsa da kompaktlık çok önemlidir. Daha ileri sıvı soğutma için sıvı ısı transferini geliştirebilmek için ek soğutucu sıvı ve yapı gerekmektedir. İdeal olarak, ısıl yönetim tasarımı ekonomik, küçük boyutlu olmalı ve güç cihazlarının üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu durumlar göz önüne alındığında sentetik jetler uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Periyodik jet dış akış ve alıcı (sink) iç akış üreten, sentetik jetler ağız (orifice) yanında salınımlı bir yapı gösterirler. Zamanla, güç kaynağına doğru eksenel bir jet oluştururlar. Jetler çarpmalı soğutmalardan farklı olarak ortamdaki akışkan ile beslenirler ve ek bir soğutucu akışkana ihtiyaç duymazlar. Kendi üretimimiz olan iki ayrı sentetik jet ile bir ticari ultrasonik jeti test etmek için bir seri termal, yapısal ve akış deney düzeneği geliştirdik. Bu çalışmada, önceki slot aktüatörlerden farklı topolojiye sahip olan, iki dairesel diski sıkıştırarak bir araya getiren kendi üretimimiz slot jetler kullanıldı. Önceki cihazların büyük çoğunluğunda ağızlar (orifice) salınımlı piezoelektrik diskin yüzeyine dik olarak yerleştirilirken, bu yeni yaklaşım ağzı, sıkıştırılan disk çiftinin çevresi boyunca yerleştirir. Bu yüzden, jet yönü piezoelektrik disk eğilimine (deflection) diktir. Daha sonra, bu yeni slot sentetik jetlerimizin performansını incelemek ve deneysel verilerle doğrulamak için, bir seri HAD simülasyonları gerçekleştirdik. Defleksiyon ve termal performans ölçümleri ile birlikte, akış fiziği ve bunların ısı transferi üzerindeki etkisini çalışabilmek adına, zamana göre ortalaması alınmış ve faz kilitlemeli PIV tekniği kullandık. Düşük akustik sesli cihaz seçimlerinde yardımcı olabilecek, rezonant koşullarında ve uzağında birçok frekansta jet davranışlarına odaklandık. Girdapların büyümesinin azalmasından dolayı, H/Dh = 2 gibi azalmış girdaplar (vorteksler) küçük jet – yüzey aralıkları için slot sentetik jetin ısı transferinde bir azalma gerçekleşmesine sebep olmuştur. Buna ek olarak, girdabın jet akışına geri dönmesiyle, sıcak hava yeniden çarpma levhasının yanına sürüklenir ve sıcak havanın bir kısmı ağzın içine geri emilir. Bir slot jette ısı transferi duvardan ayrılmadan veya etkileşmeden önce düzenli olarak büyüyen uyumlu girdaplar tarafından, domine edilen akışla ilişkilendirilmiş 5 ≤ H/Dh ≤ 10 aralığında olan jet- yüzey boşluğu için maksimum değere ulaşır. Diyaframın rezonant koşulunda ve altında, akış yapısı tüm fazlarda aynıdır. Ağız ve duvar arasında, yalnızca bir tek girdap vardır. Bu yanıta göre, bu davranış için kritik bir jet- yüzey aralığı, Hcrit = Uo/2f vardır. Bu da en uygun termal durum ile bağdaştırılmalıdır. Duvar aralığı için aktüatör ayarlanarak, girdaplar outstroke – akışkanın jet dışına itilmesi sonundaki fazda duvara ulaşabilirler. İyi ayarlandığında, ısıl yanıt öncelikli olarak Reynolds sayısı tarafından bulunur. Aynı ReU0 sayısı ve yüksek Stokes sayısında üstün soğutma performansı elde edilir. Yakın ısıtıcı jet mesafelerinde, jetin maksimum hıza ulaştığı yapısal frekansta, dairesel sentetik jetin maksimum soğutma performansı gözlemlenmez. Bu durum yapısal frekanstan daha büyük frekanslarda gözlemlenmektedir. Verim katsayısı karşılaştırması baz alınarak; slot sentetik jet dairesel jet ve mikro üfleyici ile karşılaştırıldığında iki jetin de akış fiziğinde farklılık olmasına rağmen daha iyi soğutma performansına sahiptir, bu yüzden slot sentetik jet elektronik soğutma uygulamaları için daha iyi bir adaydır. Mikro üfleyici jet için, tercih edilen piezoelectric uyarıcının işletim frekansı 25 kHz ultrasonik frekansta gerçekleşir, bu cihazın düşük sesli görev yaptığı anlamına gelir. Kendi benzer profilini içeren mikro üfleyici eksenel hız profili yüksek Reynold sayılı türbülanssız uzun menzilli jetler ile benzer özellik gösterir. Fakat kısa menzilde türbülanssız jetlerde kayda değer sapmalar oluşur. Ortalama Nusselt sayısı H/D = 10'a kadar hızla artar ve sonra H/D=15'e kadar kademeli bir artış gösterir. 15 ≤ H/D ≤ 30 arasında tamamen stabil maksimum bir aralık vardır. H/D > 30'den büyük olan koşullarda ise ortalama Nusselt sayısı kademeli olarak azalmaya devam eder. Jetin H/D = 2'den H/D = 10'a hareketiyle ısı transferi üç katından fazlaya çıkar. Bu durum gösteriyor ki jet performansı jet-yüzey aralığına yüksek derecede duyarlıdır. En yoğun çalışma koşulunda, 1 kHz geniş banda sahip benzer ısıl yanıtın olmasına karşın, jetin soğutma performansı frekansa duyarlıdır. En iyi ısı transferi çalışma koşulunda, performans katsayısı, slot sentetik jetlerde görülen 14 değerinden küçük ve 2 civarındadır. Bu nedenle, bu mikro üfleyici gürültüyü büyük ölçüde giderebilecekken, önemli bir performans hatasına da yol açabilir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAn investigation into fluid flow and heat transfer of high frequency synthetic jets for electronics coolingen_US
dc.title.alternativeElektroniklerin soğutulmasında yüksek frekanslı jetlerin sıvı akışı ve ısı transferi araştırması
dc.typePhD dissertationen_US
dc.contributor.advisorArık, Mehmet
dc.contributor.committeeMemberArık, Mehmet
dc.contributor.committeeMemberYaralıoğlu, Göksenin
dc.contributor.committeeMemberBaşol, Altuğ
dc.contributor.committeeMemberSolovitz, S. A.
dc.contributor.committeeMemberKoşar, A.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsMechanical Engineeringen_US
dc.contributor.ozugradstudentGhaffari, Omidreza
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional PhD Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • PhD Dissertations
    This Collection covers PhD Dissertations produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page