Show simple item record

dc.contributor.authorErkekoğlu, Ahu Eker
dc.date.accessioned2019-11-06T12:25:17Z
dc.date.available2019-11-06T12:25:17Z
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6274
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781686?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, August 2019.
dc.description.abstractYazılım lisans sözleşmeleri, bir bilgisayar yazılımının kullanımının belli bir ücret karşılığında başka bir tarafa (kullanıcıya) devredildiği, lisans sözleşmesinin konusunu bir yazılımın oluşturduğu sözleşmeler olup know-how sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, elektronik bilgi işletim sistemi devir sözleşmeleri, yazılım bakım sözleşmeleri, yazılım sürüm sözleşmeleri, satım sözleşmeleri ve eser sözleşmeleri ile birtakım benzerliklere sahip olsa da temelde bu sözleşmelerden farklıdır. Bu çalışmada yazılım lisans sözleşmeleri ve hukuki niteliği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede temel olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu alınmakla birlikte bu kanunun eksik kaldığı durumlarda Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Alman Medeni Kanunu’na da başvurulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde yazılım kavramı, yazılım türleri, lisans ve lisans sözleşmesi kavramları, genel olarak ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde lisans sözleşmesi kavramı, yazılım lisans sözleşmesi kavramı ve diğer sözleşme türlerinden ayırdedilmesi konuları ele alınmıştır. Yazılım lisans sözleşmesinin genel özelliklerinin incelendiği ikinci bölümde yazılım lisans sözleşmesinin hukuki niteliği, yazılım lisans sözleşmesinin kurulması ve şekli, sözleşme taraflarının yükümlülükleri ile yazılım lisans sözleşmelerinde fikrî haklardan kaynaklanan sınırlamalar işlenmiştir. Yazılım lisans sözleşmesinin sona ermesi konulu üçüncü bölümde yazılım lisans sözleşmesinden doğan hakların hukuki işlemlere konu olması, dördüncü bölümde ise sürenin dolması ve amacın gerçekleşmesi, fesih ve son olarak da kusursuz sonraki imkânsızlık nedeniyle yok olma konuları değerlendirilmiştir. Çalışmanın genelinde, konular farklı yazılım lisans sözleşmesi türleri ve durumlara göre karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmıştır. Tezin içeriği gerek Türk gerekse yabancı mahkeme kararları ve konu açıklamalarıyla desteklenmiş ve uygulamaya yönelik somutlaştırmanın güçlendirilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractSoftware license agreements are those agreements where the use of a computer software is transferred to another party (the user) for a certain fee, and where consisted of a software of which is the subject of the license agreement. Although the software license agreements have some similarities with know-how contracts, license agreements, electronic information operating system transfer agreements, software maintenance agreements, software version agreements, sale agreements and works agreements, they are basically different from these ones. In this study, software license agreements and their legal nature were evaluated. In this evaluation, although the Law on Intellectual and Artistic Works (LIAW) is taken as a basis, the Code of Obligations, Turkish Code of Obligations and German Civil Code were applied in cases where LIAW seems insufficient. In the first part of the study, the concept of software, its types, the concepts of licensing and license agreement, the concept of license agreement in general and within the framework of the LIAW, the concept of software license agreements and its difference from other aggrement types are discussed. In the second section, which examines the general charactertistics of the software license agreement, the legal nature of the software license agreement in general and according to the type of agreement, the establishment of the software license agreement, the obligations of the contracting parties, and also the restrictions on intellectual property rights in software license agreements are discussed. In the third section about the termination of the software license agreement, the rights arising from the software license agreement are subject to legal proceedings, and in the fourth section, the expiration of the software license agreement, the expiration and realization, the termination, and the extinction due to the subsequent objective impossibility issues were evaluated. In the whole study, the topics are discussed in a comparative manner, according to different types of software license agreements and situations. The content of the thesis is supported by both Turkish and foreign court decisions and by subject descriptions, and it is aimed to strengthen the implementation oriented concretisation.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleYazılım lisans sözleşmelerien_US
dc.title.alternativeSoftware lisence agreements
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorTopaloğlu, Mustafa
dc.contributor.committeeMemberTopaloğlu, Mustafa
dc.contributor.committeeMemberÖzer, Işık
dc.contributor.committeeMemberOğuz, S.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsLicenseen_US
dc.subject.keywordsLicense agreementen_US
dc.subject.keywordsSoftware license agreementen_US
dc.contributor.ozugradstudentErkekoğlu, Ahu Eker
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page